Skip to the main content

Mijn account

Privacy statement

Privacy Statement STC Publishing

Deze Privacyverklaring informeert hoe de STC Publishing (maakt deel uit van de STC-Group) omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en geeft inzicht in uw rechten als individu.

STC Publishing hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gerelateerde nationale wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

STC Publishing is volgens de AVG en gerelateerde wetgeving als Wpb aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Deze gegevens worden voor specifieke doeleinden gebruikt.

Waar wij uw Personal Data voor gebruiken

Wij vragen u in sommige gevallen om uw persoonlijk gegevens met ons te delen. Een opsomming die niet limitatief is hieronder te zien:

 • het inschrijven voor het volgen van cursussen en trainingen;
 • de aankoop van boeken, en andere studiematerialen;
 • activeren en registeren van bepaalde producten die door STC worden geleverd;
 • ontvangst van informatie over de producten en diensten van de STC Publishing of de STC-Group;
 • participeren in eventuele online communities inclusief deelname in onze social media kanalen/pagina’s en blogs;
 • het verbeteren van onze producten en diensten waaronder klachtafhandeling
 • beveiliging en verbetering van onze websites;
 • bewaken van de reputatie van STC Publishing of de STC Group als geheel.

Specifiek voor STC Publishing gaat het om de volgende zaken

 • afhandeling van aangevraagde (studie-)informatie of publicaties, waaronder studieboeken;
 • afhandeling van gevraagde bestellingen;
 • nadere informatievoorziening waaronder actuele ontwikkelingen van STC Publishing bijeenkomsten en voorlichting;

Welke persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt

In het geval u gebruik wilt maken van onze online diensten van bijvoorbeeld een aankoop via STC Publishing of reageert op de Facebook pagina door middel van een “like us on Facebook”, kunnen wij bepaalde data vragen of ontvangen zoals:

 • uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats);
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer.

Persoonlijke informatie over de door u aangekochte producten en informatieaanvragen worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd.

Uw rechten

U, als eigenaar van persoonsgegevens (betrokkene) heeft volgens de AVG bepaalde rechten. Uw rechten als betrokkene zijn:

 • recht op inzage: u kunt op verzoek een opgave krijgen van de door STC Publishing beheerde en verwerkte gegevens;
 • recht op correctie: In geval STC persoonsgegevens foutief gebruikt, kunt u een aanvraag tot correctie doen, waarbij STC wel gehouden is aan de bestaande wetgeving;
 • recht op vergetelheid: De gegevens van u als betrokkene kunnen uit de bestanden van STC worden verwijderd. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen zoals is gesteld in bijvoorbeeld de Archiefwet en Belastingwet;
 • recht op dataportabiliteit: Door de betrokkene kan een verzoek worden gedaan om persoonsgegevens over te dragen aan een persoonlijk aangegeven instantie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan STC Publishing gebruik maken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van STC Publishing of de STC Group optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij daartoe verplicht op grond van specifieke wetgeving.

STC Publishing zorgt, samen met eventuele verwerkers, voor passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. STC Publishing verzekert op deze manier dat deze gegevens alleen voor personen toegankelijk zijn die uit hoofde van hun functie of taak hiertoe bevoegdheid hebben. De gegevens zelf worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

STC Publishing draagt er zorg voor dat de opslag, beheer en verwerking van de persoonsgegevens binnen de Europese Unie plaats vindt.

Procedure melden datalekken

Indien de mening bestaat dat uw persoonsgegevens, die u aan STC Publishing heeft verstrekt, voor onbevoegden toegankelijk zijn of er bestaat hierover een vermoeden vragen wij u dit direct te melden via het algemene nummer van de betreffende STC-locatie of bij de servicedesk van de locatie. Hierdoor treedt de procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident in werking.

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van STC Group (waar STC Publishing deel van uitmaakt) is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door de gehele STC Group in overeenstemming is met de privacywetgeving. Verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de STC Group via fg@stc-r.nl

Online media monitoring en webcare

STC Group maakt voor online media monitoring en webcare gebruik van de diensten van Obi4Wan B.V. Het doel hiervan is informatie te bieden aan personen die via social media hun vragen kenbaar maken en de reputatie van STC Group te bewaken. Obi4Wan bevat een online zoekmachine waarmee openbare data van bronnen als Facebook, Twitter, overige social media, blogs, nieuwssites en fora wordt doorzocht. Dit gebeurt op basis van de naam van onze organisatie en bijbehorende entiteiten zoals ‘STC Group’ of ‘STC mbo college’. Obi4Wan verzamelt deze openbare data maar gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Daarmee is Obi4Wan als verwerker van persoonsgegevens verantwoordelijk voor databescherming. Het doel van het verwerken van de gegevens omschreven is in het privacy statement van OBI4wan.

WhatsApp, Twitter DM en Facebook Messenger

Via WhatsApp, Twitter DM en Facebook Messenger kunnen vragen worden gesteld aan STC Group. Deze kanalen wordt niet gebruikt voor het versturen van berichten aan meerdere mensen tegelijk; er wordt dus niet “gespamd”. STC Group bewaart gesprekken en het bijbehorende persoonsgegevens zodat beter op vragen kan worden gereageerd. STC Group kan de gesprekken maximaal 6 maanden bewaren voor gebruik voor opleidings- coaching evaluatiedoeleinden van medewerkers.

Nieuwsbrieven en e-mailings

STC Group /STC Publishing maakt voor het versturen van online nieuwsbrieven en overige e-mailings gebruik van MailCamp, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Het emailadres dat u op basis van uw eigen toestemming aan ons beschikbaar heeft gesteld en door middel van opt-in heeft bevestigd, wordt met deze partij gedeeld. MailCamp zal uw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door MailCamp met een SSL-encryptie beveiligd opgeslagen op de webhosting van MailCamp. MailCamp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen en of links worden aangeklikt.

Uitschrijven nieuwsbrieven en e-mailings

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u voor nieuwsbrieven en e-mailings via MailCamp uit te schrijven. Klik hiervoor op de link ‘uitschrijven’ onderaan de e-mail.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Indien en voor zover STC Group hierbij persoonsgegevens verwerkt (zoals een IP-adres) houdt STC Group zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

STC Group streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen u voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt STC Group ervoor dat wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, worden web statistieken bijgehouden en eventuele fouten opgelost. Dit soort cookies maken uw (volgende) bezoek aan onze websites gemakkelijker en efficiënter. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites (minder) goed bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen eenvoudig of beter te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Voor andere analytische cookies is expliciete toestemming nodig. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

STC Group gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites benaderen en gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. STC Group heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres door ons achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet.

Cookies verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. STC Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Eventuele vragen over privacy op onze online communicatiekanalen kunnen gesteld worden via het e-mailadres pr@stc-r.nl.

Bewaartermijnen
uw persoonsgegevens worden bewaard conform wettelijke, dan wel door STC-Group (moedermaatschappij STC Publishing) van ingestelde richtlijnen voor bewaartermijnen.

Wijzigingen
STC Group/ STC Publishing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten

STC Group stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring zeer op prijs. In het geval de mening bestaat dat dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of dat een klacht bestaat over het gebruik van persoonsgegevens, kan een verzoek worden ingediend om gebruik te maken van de wettelijke rechten als betrokkene. Deze kunnen rechtstreeks worden bekend gemaakt aan de functioneel  gegevensbeschermer via het mailadres: fg@stc-r.nl

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.