Skip to the main content

Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van STC Publishing

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, op 26 januari 2006 onder nummer 37053270.

 

1.     Algemeen

STC Publishing wordt in deze voorwaarden hierna aangeduid als “STC”.

Onder “Opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere partij die STC Opdracht (“Opdracht”) geeft tot het geven van een of meer cursussen, training en/of opleiding en/of technische assistentie en/of onderwijskundige assistentie dan wel advies of andere vorm van consultancy (hierna “Project”, tenzij de desbetreffende voorwaarde uitsluitend betrekking heeft op een cursus, opleiding of training, in welk geval de dienst wordt aangeduid als “Cursus”).

2.     Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan STC door Opdrachtgever te verstrekken en/of verstrekte Opdrachten tot het uitvoeren van projecten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overige rechtsverhoudingen.

2.2 Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle door STC opgestelde offertes en gedane aanbiedingen voor een project zijn vrijblijvend. Iedere offerte en/of aanbieding van STC vervalt 30 dagen nadat deze is gedaan, tenzij anderszins aangegeven in de offerte dan wel indien partijen anders zijn overeengekomen.

3.2 Catalogi, brochures en prijslijsten kunnen niet worden beschouwd als aanbiedingen van STC. De betreffende gegevens zijn slechts bindend voor STC indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door STC.

3.3 Indien Opdrachtgever een Opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat STC deze schriftelijk aanvaardt, danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Een schriftelijke aanvaarding van de Opdracht door STC is te beschouwen als een voorwaardelijke aanvaarding van de Opdracht met dien verstande dat STC vóór aanvang van een Cursus met open inschrijving bij onvoldoende aanmelding voor een aangeboden Cursus, zulks uitsluitend ter beoordeling van STC zelf, zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd is Opdrachtgever uiterlijk 7 dagen voor de begindatum van de Cursus schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat de Cursus om deze reden geen doorgang vindt.

4.     Schattingen

4.1 Alle schattingen gemaakt door STC zijn niet bindend voor STC voor wat betreft de prijs, inhoud, uitvoering en tijdstip van uitvoering, tenzij STC schriftelijk anders heeft verklaard.

4.2 Met betrekking tot een Cursus waarvoor, vanwege het type of de omvang, geen schatting of opdrachtbevestiging is gestuurd, zal de factuur worden beschouwd als de opdrachtbevestiging en wordt de factuur beschouwd als een complete en correcte weergave van de overeenkomst.

5.     Aanvulling op de overeenkomst

STC zal op verzoek van Opdrachtgever alle door Opdrachtgever gewenste veranderingen/aanpassingen in de Opdracht uitvoeren, mits deze veranderingen/aanpassingen binnen een redelijke tijd kenbaar worden gemaakt en redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. STC heeft het recht Opdrachtgever alle kosten ter zake van veranderingen/aanpassingen in rekening te brengen.

6.     Prijzen

6.1 Alle door STC opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde belastingen, voorts exclusief koffie, thee, overige consumpties en in voorkomende gevallen lunches en/of diners alsmede exclusief het Cursusmateriaal en ander materiaal dat tijdens het project aan Opdrachtgever wordt uitgereikt of door Opdrachtgever dient te worden aangeschaft in het kader van het project, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wijzigingen in het arbeidsloon, kostprijzen van materialen, valutakoersen en/of andere factoren die om welke reden dan ook de prijs van de Opdracht beïnvloeden, geven STC het recht de wijzigingen dienovereenkomstig door te berekenen aan Opdrachtgever. Deze doorberekeningen geven Opdrachtgever het recht binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

6.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van STC, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.     Termijn voor uitvoering

7.1 In beginsel wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn tussen partijen overeengekomen, dan geldt deze termijn als een indicatie en niet als een fatale termijn. STC is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

7.2 STC is gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens STC heeft voldaan.

7.3 STC is gerechtigd de nog door haar uit te voeren onderdelen van een Opdracht op te schorten indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd en Opdrachtgever de resultaten van de reeds door STC uitgevoerde onderdelen van de Opdracht krachtens de overeenkomst nog schriftelijk dient goed te keuren.

7.4 STC is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever STC niet tijdig alle gegevens en informatie verstrekt, welke redelijkerwijs nodig zijn voor uitvoering van de Opdracht door STC dan wel waarom STC Opdrachtgever heeft verzocht.

7.5 Alle als gevolg van de in de vorige leden van dit artikel genoemde tekortkomingen van Opdrachtgever ontstane (vertragings)schade komt voor rekening van Opdrachtgever en zal volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever door STC in rekening worden gebracht.

8.     Uitvoering door derden

Indien, ter beoordeling van STC, dit de uitvoering van de Opdracht ten goede komt heeft STC het recht (een deel van) de werkzaamheden in het kader van de Opdracht zonder toestemming en overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door door STC ingeschakelde derden.

9.     Facturering en betaling

9.1 Facturen van STC dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door STC aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. STC is gerechtigd ter zake van Opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden per kwartaal te factureren. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

9.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, ongeacht of STC ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

9.3 In geval van niet tijdige betaling aan STC, behoudt STC zich het recht voor, onverminderd enige andere rechten en rechtsmiddelen waarover STC beschikt, om Opdrachtgever de dagelijkse rente in rekening te brengen ten bedrage van het leidende Repotarief van de Europese Centrale Bank plus vijf procent met een minimum van de wettelijke rente per jaar over alle verschuldigde bedragen.

9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke STC moet maken ter inning van het door Opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het nog openstaande bedrag met een minimum van EURO 500,00.

9.5 Betalingen door of namens Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door STC gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hen verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

9.6 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

10.  Continuïteit

Alle facturen worden betaald in Euro, tenzij anders overeengekomen of anders aangegeven op de factuur.

11.  Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over leermiddelen, docenten, verrichte werkzaamheden en geleverde of te leveren diensten door STC dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk gemotiveerd te worden gemeld aan STC op straffe van verval van alle bevoegdheden.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal STC de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zonder zin is. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal STC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

11.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van STC en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens STC onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.  Aansprakelijkheid

12.1 STC is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers, cursisten, deelnemers en leerlingen op enigerlei wijze lijden aan have en goed op de locaties van de STC, danwel op locaties die in het kader van de uitvoering van de Opdracht worden bezocht.

12.2 STC is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolkomenheden of onvolledigheden in de door STC of namens STC geleverde diensten, leermiddelen gebruikte leermiddelen of kennisoverdracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart STC van aanspraken van derden op schadevergoeding als bedoeld in de eerste twee leden van dit artikel.

12.4 Indien STC aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot ten hoogste;

  1. het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar aansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd;
  2. tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, in geval de schade niet door enige verzekering wordt gedekt.
    • In afwijking van hetgeen hierboven in lid 4 sub b van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
    • STC is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aanpersonen of zaken, en met name niet van gevolgschade.

13.  Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en –jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STC geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen en waardoor STC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van STC worden daaronder begrepen.

13.2 STC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STC haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STC niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.4 Indien STC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14.  Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.  Intellectuele eigendom

15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden komen alle intellectuele eigendomsrechten op door STC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt de auteursrechten toe aan STC.

15.2 Alle door STC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever of diens cursisten en/of werknemers en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of anderszins ter kennis van derden gebracht.

15.3 STC behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16.  Opzegging en ontbinding

16.1 Tenzij anders is overeengekomen kunnen beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 21 kalenderdagen vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst ontbinden. Dit dient schriftelijk (daaronder begrepen brief, fax of e-mail) te gebeuren.

Bij ontbinding tussen 21 en 14 dagen vóór de dag van aanvang van de het project berekent STC 10% van het totale overeengekomen bedrag met een minimum van EURO 50,00 aan kosten.

16.2 Bij latere ontbinding dan vermeld in het vorige lid van dit artikel door Opdrachtgever zal onverminderd de overige rechten tot schadevergoeding van STC het overeengekomen bedrag in rekening door STC worden gebracht.

16.3 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is STC te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. STC is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

17.  Zekerheid

Indien er goede grond bestaat te vermoeden dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van STC terstond genoegzame en in de door STC gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet voldaan heeft, is STC gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

18.  Ontbinding resp. vernietiging van de overeenkomst

Na ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze algemene voorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de ontbinding of nietigheid, zoals bijv. met name (maar niet beperkt tot) de bepalingen betrekking hebbend op uitvoering, boeteclausules, aansprakelijkheid, geheimhouding, rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht.

19.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen op STC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen tussen STC en Opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam behoudens indien STC als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.